RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE KORD

Tulika Hambaravi OÜ


Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on sotsiaalministri 21.08.08. määrus nr 46 „Tervishoiuteenuse
kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ning Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19- aastaste
kindlustatud isikute ravi rahastamise leping.

1. Tulika Hambaravis peetakse ravi järjekorda eelregistreerimisega ning eelnevalt kokkulepitud aegadel.

2. Vastuvõtt toimub vastavalt arstide töögraafikule, mis on tööandjaga eelnevalt kooskõlastatud.

3. Ravi järjekorda peetakse kirjalikult registreerimisraamatus ja digitaalselt infosüsteemi programmis.

4. Ravi järjekorda registreerib patsiendi arst, õde/abiline või muu Tulika Hambaravi OÜ poolt selleks volitatud töötaja.

5. Registreerida ning infot saab vastuvõtu aegadel:

• esmaspäeval ja reedel ajavahemikus 9.00–17.00,
• teisipäeval 12.00-19.30,
• kolmapäeval 14.00-18.00
• neljapäeval 9.00-19.30.
Seda on võimalik teha hambaravi kabinetis, telefoni teel (+372 58 322 322) või
e-posti vahendusel (tulikahambaravi@gmail.com).

6. Ravijärjekorda kantakse:
• patsiendi nimi, kontaktandmed ning võimalusel isikukood;
• planeeritav vastuvõtu aeg;
• vajadusel näidustus.

7. Kui patsient registreeritakse kohapeal, saab ta selle kohta kirjaliku kinnituse kutsekaardil.

8. Patsienti teavitatakse digitaalse infosüsteemi kaudu e-posti aadressile või telefonile saadetud lühisõnumina planeeritud raviaja ja arsti nime ning asutuse kontaktandmetega hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval.

9. Patsiendile tasuta ehk Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenust osutatakse plaanilise ravijärjekorra alusel.

10. Väljaspool ravi järjekorda osutatakse vältimatut abi vaid võimaluse korral ning selle otsustab arst. Sellise võimaluse puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.

11. Kui patsient ei teavita mitte ilmumisest vähemalt 24 tundi enne planeeritud visiidiaega, v.a erakorralised põhjused, on Tulika Hambaravi OÜ-l õigus nõuda patsiendilt tasu vastavalt hinnakirjale patsiendi ilmumata
jäämise tõttu.

12. Tulika Hambaravi OÜ-l on õigus muuta patsientide visiidiaegu vaid erakorralistel põhjustel. Patsiente
teavitatakse sellest viivitamatult ning võimalusel lepitakse kokku uus visiidiaeg.

13. Pärast 8 kuu möödumist viimasest visiidist, saadetakse patsiendile infosüsteemi poolt automaatne
meeldetuletus kas e-posti või SMS-lühisõnumiga. Meeldetuletus ei kohusta patsienti vastuvõtule registreerima ja täidab vaid soovituslikku eesmärki.

14. Statistilised andmed ravijärjekordade kohta esitatakse Haigekassale vastavalt ettenähtud korrale.