Hambaravihüvitis Hüvitis 2014. aastal
19-62 aastane Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane 19,18 eurot aastas  
Rase 28,77 eurot aastas 
Alla 1-aastase lapse ema 28,77 eurot aastas 
Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene 28,77 eurot aastas  
Hambaproteesihüvitis  
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane 255,65 eurot kolme aasta jooksul


Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele:

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale Hüvitise suurus ühes kalendriaastas
 Töövõimetuspensionär või  Avaldus  19,18 eurot
 vanaduspensionär  Hambaraviteenuse eest tasumist  tõendav dokument 
 Üle 63-aastane ravikindlustatud   isik
 Rase  Avaldus 28,77 eurot
 Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
 Rasedust tõendav dokument
 Alla 1-aastase lapse ema  Avaldus*
 Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
 Isik, kellel on talle osutatud  tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.  Avaldus
 Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
 Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend
 
 * Avalduses tuleb täiendavalt märkida alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood

Hambaravihüvitise info

Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril on õigus saada hüvitist 28,77 euro ulatuses.

Soovi korral on võimalik kanda hüvitis ka kellegi teise  (näiteks abikaasa, poeg, tütar) arveldusarvele. Selleks on vaja märkida avaldusele tema isikukood, ees- ja perekonnanimi ning arveldusarve number.

  Pange tähele!
 • Hüvitis makstakse välja sõltumata kohast, millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis on teenus osutatud. Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
 • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka mõned maavalitsused.
 • Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid saab haigekassale edastada järgnevalt:
  - tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - posti teel, saates dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - e-posti teel, saates allkirjastatud skaneeritud dokumendid aadressil tartu@haigekassa.ee. NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.
Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada helistades haigekassa infotelefonile 16363 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.


Hambaproteeside hüvitis

Proteesihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele:

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale Haigekassa hüvitab
üks kord kolme aasta jooksul


Töövõimetuspensionär või
vanaduspensionär
 

Avaldus

Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument
255,65 eurot

Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

  Hambaproteeside teenuse hüvitamise taotlemiseks on kaks võimalust:
 • Kindlustatu esitab hambaproteesi tegijale avalduse.
  Sellega taotleb ta hambaravi teenuse saamist hüvitise võrra soodsamalt ja hüvitise ülekandmist hambaraviteenuse osutajale. Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest summa, mis ületab 255,65 eurot.
 • Kindlustatu esitab haigekassale avalduse ja proteesimistööde eest tasumist tõendava dokumendi.
Seda ainult juhul, kui ta pole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi tegijale. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda. 

Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.
  Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.
Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist.
Selleks võib helistada haigekassa infotelefonile 16363 (E–R 8.30–16.30) või kontrollida oma hambaproteeside hüvitise kasutamist riigiportaali www.eesti.ee kaudu.  


Täpsem info http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi.


Voog. Tee ise koduleht!
EST eng fin rus